Verkoop de Jonge Tietje

Voor Klaas Tadema, notaris in het tweede arrondissement van de provincie Friesland, standplaats hebbende te Oosterwolde, in tegenwoordigheid van na te noemen twee getuigen, zijn verschenen Trijntje Wiebes Wagenaar, weduwe Johannes Eizes Hoogeveen, zonder bedrijf, Hendrik Johannes Hoogeveen, van ’t schippersbedrijf en Keimpe Luitzens Veenstra, ook van ’t schippersbedrijf, als in huwelijk hebbende Sjoukje Johannes Hoogeveen, allen wonende te Donkerbroek. Welke verklaarden verkocht en in waren eigendom overgedragen te hebben aan Hillebrand Harmens Hartholt, koopman insgelijks te Donkerbroek woonachtig en alhier mede verschenen, die erkende in koop en eigendom te hebben aangenomen:

Ten eersten, de geregte honderd en drie/honderd en twaalfde gedeelte mandelig en ongescheiden in een overdekt schuiteschip, de jonge Tietje genaamd, gemeten op acht ellen en twee en zestig duimen lengte, twee ellen vijf en vijftig duimen wijdt, op een el zeventien duimen hol en overzuks geijkt op vijf en twintig tonnen. Met zeil en treil, haken en boomen, ankers en touwwerk en verdere inventaris, zodanig door de verkoopers is bevaren. Welk schip in de Nederlanden tehuis behoort, als gebouwd op de scheepstimmerwerf te Bergum en gemeten door den scheepsmeter en ijkmeester Eisma te Leeuwarden, blijkens door hem afgegeven meetbrief van den zesden augustus achttienhonderd vijf en veertig.

En ten tweede gelijke aandelen in al het huisgeraad en al de kleedingsstukken, in een woord al hetgeen in dit schip aanwezig is, uitgezonderd kleeren en lijftoebehoren van den laatstgenoemde verkoper en zijne vrouw.

Behorende van dit alles de overige negen/honderd en twaalfde gedeelte aan Lykele Jacobs Boonstra te Roordahuisum en kinderen.

Het verkochte gaat op den kooper over zoo groot en klein, goed en slecht, oud en nieuw hetzelve door hem bevonden word, met zigtbare of onzigtbare bekende of onbekende gebreken, zonder eenig verhaal op de verkoopers. Het onderhoud, de hoed en noed, aanvaarding, voordelen en belasting en van het gekochte zijn allen op en voor rekening van den kooper over en ingegaan. Hebbende hij erkend dat het gekochte hem alreeds over gegeven en alzoo de levering naar vereisch geschied is.

Zijnde deze koop en verkoop aldus gesloten tegen vijfhonderd en vijftig gulden voor de aandelen in het schip cum annexis en negentig gulden voor de aandelen der overige goederen, welke sommen de verkoopers verklaarden ieder daarvan zijn geregt aandeel, alreeds ten vollen naar genoegen ontvangen te hebben uit handen van den kooper en hem mitsdien de tegenwoordige acte te paraferen met alleen voor eenen sold eender koopbrief maar ook voor eene eindelijke algeheele kwijting zonder eenig voorbehoud. De verkoopers hebben dientengevolge den kooper gesteld in den eigendom en in het bezit van het gekochte met belofte van vrijwaring als naar de wet.

Waarvan acte.

Gedaan en verleden in voorschreven schip, liggende op Nanninga te Oosterwolde, op heden den achtentwintigsten Januarij achttienhonderd twee en vijftig in tegenwoordigheid van Klaas Lijkeles Smit, plaatselijk ontvanger en Roel Hendriks de Vos, schoenmaker beide wonende te Oosterwolde, als verzochte getuigen, die beneven de verschenen personen allen aan mij notaris bekend zijn. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing ondertekend door de verschenen personen uitgezonderd Trijntje Wiebes Wagenaar, die verklaarde nimmer het schrijven gekend te hebben en niet te kunnen naamteekenen. Mijdens is deze ruimte door de getuige namens mij notaris ondertekend.

Dit bericht is geplaatst in Hoogeveen. Bookmark de permalink.