Lodewijk ter Voorde

Op 6 februari 1795 wordt Lodewicus ter Voorde gedoopt in de Steegjeskerk, aan de Hoornsteeg tussen Melkmarkt en Nieuwstraat, in Zwolle. De Steegjeskerk was een Rooms-katholieke statie, een missiepost. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was het katholicisme officieel verboden, maar de eredienst werd in schuilkerkjes meestal oogluikend toegestaan. In deze schuilkerkjes werd gedoopt en getrouwd, hoewel het rooms-katholieke geestelijken verboden was om zich met het trouwen te bemoeien. Een wettig huwelijk kon gesloten worden ten overstaan van de magistraten of ten overstaan van de gereformeerde kerkenraden. Rooms-katholieke echtparen trouwden zowel voor schepenen (lokaal bestuur) of de hervormde predikant, als voor de rooms-katholieke geestelijke van hun schuilkerk. De ouders van Lodewicus: Gerrit ter Voorde en Dina Severin zijn daarom op 14 mei 1786 in de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zwolle getrouwd, hoewel ze katholiek waren.

Hoe zag de Steegjeskerk er uit? Een citaat uit een geschiedenisboek over Zwolle:

Omtrent de inrichting dezer kerk – ten minste in de eerste helft der 19de eeuw – vernemen wij, dat het priesterkoor met het altaar stond aan den Oostkant en door een kleine communiebank van het volk was afgescheiden; daarachter stonden trijpen klepstoelen voor de dames; dan volgde de groote

communiebank, vervolgens kwamen de matten klepstoelen voor de burgerjuffrouwen. Deze ruimte werd afgesloten door een hek, waarachter de banken waren geplaatst tot algemeen gebruik. Voorts had men langs de zijwanden galerijen, die in drieën waren verdeeld: het Heeren-, het Burger- en het

Boerengemak, Waar de mannen een plaats konden kiezen. Naast’ de kerk, op den hoek van het Hoornsteegje en de Nieuwstraat stond de pastorie, een huis dat vroeger de “Roscam” heette. Later had dit kerkhuis ook een uitgang in de Nieuwstraat, tegenover het tegenwoordig St. Joseph’s gebouw”).

Lodewijk trekt naar Smilde waar hij aan het werk gaat als timmerman. Op 22 augustus 1818 trouwt hij in Smilde met Lena Brands. Zijn moeder Dina Severin geeft in juli 1818 bij een notaris in Zwolle schriftelijk haar toestemming voor dit huwelijk. In de akte staat dat ze niet aanwezig zal (kan?) zijn. De bijlagen van de huwelijksakte bevatten een document van de Nationale Militie, met een signalement van Lodewijk:

  • Lengte: 5 voet, 5 duim en 2 strepen (ca. 1,68)
  • Aangezigt: breed
  • Voorhoofd: rond
  • Oogen: grijs
  • Neus: ordinair
  • Mond: idem
  • Kin: rond
  • Haar: bruin
  • Wenkbraauwen: blond
  • Merkbare tekenen: pokdalig

De vrouw van Lodewijk, Lena Brands is geboren in Kloosterveen, Smilde, maar haar vader Jan Brands was afkomstig uit Zwolle. Jan Brands is op 25 februari 1756 gedoopt in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Zwolle. Hij was de zoon van Marten Brands, soldaat in de Compagnie van de Overste Lieutenant Raasvelt, en Margje Groenenberg, wonende “op den Dijk”, tegenwoordig de buitenzijde van de Thorbeckegracht.

Hoewel Lodewijk rooms-katholiek was, is hij in Smilde met een gereformeerd meisje getrouwd, en is ook zelf lid geworden van de Nederduits Gereformeerde kerk. Lodewijk overlijdt op 17 juli 1841, op 46-jarige leeftijd in Smilde. Zijn dochter Dina ten Voorde trouwt in hetzelfde jaar, op 8 oktober 1841, met Tijmen Jans Pool.

Met Lodewijk ter Voorde komt ook de naam Lodewijk de familie Pool binnen.

Dit bericht is geplaatst in ter Voorde. Bookmark de permalink.