Joldert Willems de Vries en Jacobje Wiebes Hoogeveen

Joldert Willems de Vries, de oudste zoon van Willem en Grietje, trouwt op zaterdag 9 maart 1872 met Jacobje Wiebes Hoogeveen. Jacobje is samen met haar moeder Ike Hoogeveen-Belle, haar broer Johannes en haar zusje Wietske van Haulerwijk naar Nieuw-Amsterdam getrokken. Volgens het bevolkingsregister van Emmen zijn ze op 18 april 1871 ingeschreven. Haar vader Wiebe Hoogeveen is dan al een tijd spoorloos. Het is opvallend hoe snel ze trouwt met Joldert. Er is geen sprake van een “moetje” want hun eerste kind Willem, wordt pas in 1875 geboren. Bovendien trouwt haar broer Johannes nog sneller op zaterdag 9 september 1871 in Emmen met Pietje van der Wijk. Misschien werd er in die tijd sneller getrouwd.

Hoewel de familie de Vries en de familie Hoogeveen uit de zelfde omgeving kwamen -Haulerwijk en Appelscha liggen op zo’n 15 kilometer van elkaar -zullen ze elkaar waarschijnlijk niet eerder gekend hebben. De familie de Vries woonde immers al sinds 1866 in Nieuw-Amsterdam / Wilhelmsoord.

De vader van Jacobje Wiebes Hoogeveen is vermist. Volgens de huwelijksaktes van haar en van haar broer Johannes kan Wiebe Hoogeveen geen toestemming geven voor het huwelijk omdat zijn verblijfplaats onbekend is. Ike Hoogeveen-Belle wordt al sinds 1859 in de bevolkingsregisters als weduwe cq hoofd van het gezin aangemerkt.

Jacobje en Joldert Willems krijgen 7 kinderen.

In 1875 worden vier Willems de Vries geboren in Nieuw Amsterdam.

  • 28-06-1875, zoon van Hendrik Willems de Vries en Antje Himkes Varrewijk;
  • 26-08-1875, zoon van Joldert Willems de Vries en Jacobje Wiebes Hoogeveen;
  • 19-06-1875, zoon van Berend de Vries en Trijntje Kap;
  • 22-09-1875, zoon van Cornelis de Vries en Maria Brunemeijer

Maar dit terzijde.

Volgens de aktes zijn de eerste twee kinderen geboren in Nieuw Amsterdam en vanaf Grietje wordt in de geboorteaktes Wilhelmsoord als woonplaats opgegeven. Het zou kunnen dat Wilhelmsoord pas eind jaren ‘70 als zelfstandige plaatsnaam ontstaat.

Joldert Willems de Vries overlijdt in 1923. Zijn erfenis bestaat uit twee woningen met grond in Wilhelmsoord ter grootte van 11 hectare en 96 ares, geschat op 2500 gulden en roerende goederen geschat op 1100 gulden.

De nalatenschap van Joldert Willems de Vries is als volgt beschreven

Memorie van aangifte betrekkelijk de nalatenschap van Joldert Willems de Vries, overleden te Wilhelmsoord, den dertienden maart negentien hondert drieentwintig.

De ondergetekenden:

1: Willem de Vries, arbeider wonende te Nieuw Amsterdam 2: Wiebe de Vries, arbeider wonende te Wilhelmsoord 3: Roelof van der Werf, arbeider wonende te Wilhelmsoord als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Grietje de Vries 4: Derk Bouwes, arbeider wonende te Schoonoord als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Ida de Vries, 5: Wietske de Vries, dienstbode wonende te Nieuw Amsterdam

ten deze domicilie kiezende ten kantore van R. Richie administrateur te Nieuw Amsterdam.

Verklaren dat op den dertienden maart negentien hondert drieentwintig te Wilhelmsoord gemeente Emmen alwaar hij zijne laatste woonplaats had, ab intestato is overleden: Joldert Willems de Vries, nalatende, tot zijne enige erfgenamen uit kracht der wet zijne vijf voornoemde kinderen: Willem, Wiebe, Grietje, Ida en Wietske de Vries, ieder voor 1-5, dat zijne nalatenschap bestond uit de helft in de navolgende

Actief: Twee woningen met grond, staande en gelegen te Wilhelmsoord kadastraal bekend in de gemeente Emmen sectie nummers 6203 en 6204 te samen groot 11 hectare zes en negentig ares te samen geschat op 2500 gulden. Roerende lichamelijke goederen geschat op 1100 gulden

Vormende het actief een totaal bedrag van 3600 gulden.

Passief: Een schuld aan H. Huizing te Zuidbarge wegens aan dezen verschuldigde landhuur (vier)? negentien honderd twee en zeventig (in) drie en twintig t-m de dag van overlijden, 120 gulden. Een schuld aan G.J. Lodewijks arts te Nw Adam wegen geneeskundige diensten vier negentienhonderd drieentwintig t-m den dag van overlijden 45 gulden Vormende het passief een totaal bedrag van 165 gulden

Recapitulatie Het actief bedraagt 3600 gulden Het passief bedraagt 165 gulden Saldo boedel 3450 gulden

Saldo nalatenschap 1717,50 Begrafeniskosten 60 gulden

Saldo nalatenschap 1657,50

geerfd door vijf kinderen 1-5 is 331,50

Vrij van recht en eed.

Joldert Willems had dus 11 hectare land en hij huurde ook nog land in Zuidbarge. In alle geboorte-en huwelijksactes wordt zijn beroep “arbeider” genoemd.

Ik wil niet verder ingaan op de broers en zussen van Joldert Willems de Vries, maar ik maak toch een uitzondering voor zijn broer Durk de Vries. Durk trouwt op 4 mei 1888 met Grietje Kuijer uit Avereest. De oudere zus van Grietje, Hillige Kuijer is op 3 april 1879 getrouwd met Hendrik Wever. En op 11 februari 1902 trouwt Willem de Vries, de zoon van Joldert Willems de Vries en de neef van Durk en Grietje met Hendrika Wever, de dochter van Hilligje Kuijer en de nicht van Durk en Grietje. Dit soort nauw vervlochten familiebanden komt meer voor in de dorpen.

Joldert Willems de Vries heeft een neef Joldert de Vries, ook geboren in Appelscha. Deze Joldert was een zoon van Geert Eizes de Vries en Hinke Jalderts Hoornstra. Hinke was een jongere zus van Grietje Jolderts Hoornstra. Ik heb nog gezocht naar een familieband met Geert Eizes de Vries, maar die heb ik niet kunnen vinden. Er waren meer Friezen met de naam Eise.

Dit bericht is geplaatst in de Vries. Bookmark de permalink.